A Sephardic Rosh Hashanah

by Linda Capeloto Sendowski on September 13, 2009

Rosh hashanah 5770 006